Algemene informatie

Nieuwe Omgevingswet maakt opstarten ruimtelijke projecten makkelijker

Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het omgevingsrecht eenvoudiger.

 

Omgevingswet gaat in 2021 in

Op 1 juli 2015 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. Verder moet er een invoeringswet en een invoeringsbesluit komen. De wet treedt in 2021 in werking.

 

Afspraken over invoering Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan.

Het Rijk heeft daarom afspraken gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. De afspraken zijn gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen.

Deze afspraken raken ook onze dienstverlening. Daarom bereiden wij ons, als RUD NHN, nu al voor op de inwerkingtreding van deze nieuwe wet. Dat doen wij niet alleen. Wij zoeken daarbij de samenwerking met de gemeenten in ons werkgebied, Provincie Noord-Holland en ketenpartners als Veiligheidsregio NHN, GGD Hollands Noorden en waterschap HHNK.

 

Uitgangspunten Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:

 • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
 • duurzame projecten stimuleren;
 • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

 

Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt omgevingsrecht

Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Om die reden is de wetgeving te ingewikkeld geworden voor de mensen die ermee werken. Daardoor duurt het bijvoorbeeld langer voordat een project kan starten.

 

Veranderingen door Omgevingswet

Het kabinet maakt het omgevingsrecht makkelijker en voegt alle regelingen samen in 1 Omgevingswet. Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
 • 1 wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

 

Wat betekent de Omgevingswet voor burgers, bedrijven en overheden?

Hieronder 3 voorbeelden:

 • Omgevingsvisie voor overheden

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Nu beslissen de overheden vaak alleen over een deelproject. Ze kijken vaak niet naar de andere plannen voor het gebied.

 • 1 loket voor burgers en bedrijven

Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Daarna neemt de gemeente of de provincie een beslissing. Zijn de gemeente en de provincie allebei verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt maar 1 van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor de aanvrager. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld.

 • Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen

Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld bodemonderzoek). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om ze opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.

 

 

 

Uitgelicht

OmgevingswetAfb

Zoeken

Volg ons